Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Fáilte ón bPríomhoide

25F48028-31E4-4034-B87E-F2988D3E6BDC.pngIs pribhléid dom fáilte a chur romhat chuig suíomh gréasáin an Choláiste. Tá súil agam go bhfreastalóidh sé ar phobal mór na dtuismitheoirí, na foirne agus na ndaltaí, a bhí agus atá linn. Gheobhaidh tú an t-eolas is nuashonraithe anseo agus léargas ar shaol anseo ar champas oideachais LCC. Is Coláiste Pobail comh-oideachasúil agus ilchreidmheach muid faoi choimirce Bhord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire.

I gColáiste Pobail Bhaile Lotrail táimid ag iarraidh ardchaighdeáin oideachais a sholáthar dár gcuid daltaí go léir i dtimpeallacht scoile atá comhbhách, ionchuimsitheach agus dearfach. Is mór againn an éagsúlacht agus is acmhainn luachmhar í.

Tá sé mar aidhm againn oideachas iomlánaíoch a sholáthar do gach dalta len iad a chumasú a lánacmhainn a bhaint amach i réimsí acadúla agus neamh-acadúla araon agus a bheith ina saoránaigh fhreagracha ionracha a bhfuil meas acu ar dhaoine agus ar a dtimpeallacht, agus a thuigeann luach na nithe sin. Táimid an-bhródúil as ár gcuid daltaí agus a gcuid éachtaí go dtí seo.

Spreagann ár bhfoireann thiomanta bhríomhar ár gcuid daltaí chun an iarracht a dhéanamh a lánacmhainn a bhaint amach i ngach rud a dhéanann siad agus chun cur lena bhforás muiníne. Éiríonn linn é seo a bhaint amach mar gheall ar an ngaol láidir comhbhách agus urramach a fhorbraíonn idir múinteoirí agus dalta an Choláiste. Is mór againn gairmiúlacht agus cúram na n-oidí.

Is mór againn freisin an tacaíocht iontach a fhaighimid ónár bpobal áitiúil, ó chomhairle na dtuismitheoirí agus ónár mBord Bainistíochta.

Tá súil agam go mbainfidh tú taitneamh as do chuairt ar ár suíomh gréasáin.

It is a privilege for me to welcome you to our college website. I hope that it serves to connect our large school community of parents, staff, and students past and present. You will find the most up to date information and get an insight into what College life is like in LCC. We are a co-educational, multi-denominational Dublin and Dún Laoghaire Education and Training Board Community College.

In Luttrellstown Community College we aspire to provide the highest standards of education to all our students in a caring, inclusive, and positive school environment. We value and appreciate diversity.

Our aim is to provide a holistic education for each student to enable them to reach their full potential in both academic and non-academic areas and to become responsible citizens with integrity who respect and value people and their environment. We are immensely proud of our students and their achievements to date.

Our dedicated team of vibrant teachers encourage our students to grow in confidence and strive to reach their full potential in everything they do. This is achieved through the strong, caring, and respectful relationships that have been formed between teachers and students in our college. Thank you to all our teachers for their professionalism and care.

We also greatly appreciate the tremendous support we receive from our local community, parents' council and our Board of Management.

I hope you enjoy your visit to our website.

Le gach dea-ghuí,

Siobhán Moran

Príomhoide

Bealt 06
2024
Lá Saoire Bainc Bank Holiday School closed
Bealt 14
2024
Cruinniú foirne Scoil ag dúnadh 14:25 College closed for Staff Meeting
Bealt 20
2024
Measúnuithe an tSamhraidh - Summer Assessments
Meith 03
2024
Saoire an tSamhraidh - College finishes for summer holidays
11-Már-2024
Scéim na leabhar - Book Scheme
07-Már-2024
Litir ón Roinn - Letter from the Department
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2024 Coláiste na Tulchann