Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Forléargas ar Chomhairleoireacht agus Treoir

Is é aidhm an Chláir don Treoir ná ‘a chinntiú go bhfuil rochtain ag gach dalta ar threoir chuí’. Agus é sin á dhéanamh cuidíonn an tseirbhís treorach i gColáiste Pobail Bhaile Lotrail le daltaí ina bhforbairt phearsanta agus shóisialta, oideachasúil agus ghairme agus iad ar scoil.

I measc na bpríomhdhaoine a bhfuil baint acu leis an tseirbhís seo a sholáthar tá:

 • Príomhoide
 • Leas-Phríomhoidí
 • Stiúrthóir
 • Comhairleoirí Treorach
 • Caomhneoirí
 • Oidí Ranga

The aim of the guidance programme is to ‘ensure that all students have access to appropriate guidance’. In so doing the guidance service in Luttrellstown Community College assists students in their personal and social, educational and career development while in school.

The key personnel involved in delivering this service include:

 • Principal
 • Deputy Principal
 • Stiúrthóir
 • Guidance Counsellors
 • Caomhnóirí
 • Class Tutors

Le bheith éifeachtach caithfear é seo a dhéanamh ar bhealach soiléir chun ligean do na daltaí forbairt tríd an ógántacht agus foghlaim conas déileáil le gach gné dá bhforbairt phearsanta. Tá sé mar aidhm ag Treoir agus Comhairleoireacht i gColáiste Pobail Bhaile Lotrail forbairt dhearfach gach dalta a éascú agus ag an am céanna meas a léiriú ar a bhféiniúlacht uathúil ar bhealach íogair. Múnlaítear féiniúlacht an ógánaigh agus iad ag idirghníomhú leis an domhan timpeall orthu. Baineann a saol scoile agus an saol sa bhaile leis seo. Trí leas a bhaint as comhairleoireacht phearsanta agus ghrúpa, spreagtar daltaí chun machnamh a dhéanamh ar an idirghníomhaíocht seo agus na luachanna agus na prionsabail a eascraíonn as chun iad a threorú ina saol laethúil.

To be effective this must be done in a clearly defined manner to allow the students to develop through adolescence and to learn to cope with all the facets of their personal development. Guidance and Counselling at Luttrellstown Community College aims to facilitate positive development of every student while at the same time respecting their individuality in a sensitive manner. The adolescent child’s identity is formed by their interaction with the world around them. This is made up of their school life and their home life. Through the help of personal and group counselling, students are encouraged to reflect on this interaction and what values and principles emerge from it to offer guidance in their daily lives.

Comhairleoireacht um Threoir Phearsanta agus Shóisialta -

Personal and Social Guidance Counselling

Is í príomhaidhm na comhairleoireachta treorach pearsanta ná cabhrú le daltaí agus iad i mbun fáis trí raon straitéisí déileála a iniúchadh ionas gur féidir leo déileáil níos fearr leis na fadhbanna a bhíonn rompu anois agus sa todhchaí ionas gur féidir leo a bheith ina mbaill ghníomhacha agus rathúla den tsochaí.

Téann Comhairleoireacht um Threoir Phearsanta i ngleic raon leathan de bhuairteanna, lena n-áirítear aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna ar leith, déileáil le géarchéim, caidrimh agus féinmheas a fheabhsú, déileáil le coimhlintí, smaointe agus mothúcháin a iniúchadh agus straitéisí déiléala a fhorbairt.

Treoir Oideachais

Cuid dhílis den Chlár Treorach i gColáiste Pobail Bhaile Lotrail is ea treoir oideachais.

I measc na n-ábhar don treoir oideachais tá:

 • Aistriú ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil
 • Scileanna staidéir
 • Scileanna spreagtha agus tiomantais a fhorbairt
 • Scileanna scríbhneoireachta
 • Rogha ábhair
 • Teicnící scrúdaithe
 • Tacaíocht acadúil
 • Gairmtreoir

The main aim of personal guidance counselling is to assist students in their growth process by exploring a range of coping strategies so that they can better deal with the problems they face both now and in the future in order that they can become fully functioning members of society.

Personal Guidance counselling incorporates a wide range of concerns including addressing specific problems, coping with a crisis, improving relationships and self-esteem, dealing with conflicts, exploring thoughts and feelings and developing coping strategies.

Educational Guidance

Educational guidance is an integral part of the Guidance Programme in Luttrellstown Community College.

Educational guidance topics include:

 • Transition from primary to post-primary
 • Study skills
 • Development of motivation and commitment skills
 • Writing skills
 • Subject choice
 • Exam techniques
 • Academic support
 • Career Guidance

Tá sé mar aidhm ag an gclár treorach gairme i gColáiste Pobail Bhaile Lotrail na scileanna agus an t-eolas a thabhairt do dhaltaí chun cinntí feasacha a dhéanamh ar phleananna gairme don todhchaí. Is féidir an t-aistriú ón Oideachas Dara Leibhéal go hOiliúint Bhreise Oideachais nó fostaíocht a dhéanamh réasúnta réidh nuair a fhaigheann daltaí bunús maith i bpleanáil gairme. Caithfear spriocanna agus cuspóirí a leagan síos do ghairmeacha agus roghanna amach anseo chun go n-éireodh leis an bpleanáil gairme.

The career guidance programme in Luttrellstown Community College aims to equip students with the skills and information to make informed decisions on future career plans. The transition from Second Level Education to Further Educational Training or employment can be made relatively smooth when students receive a thorough grounding in career planning. Successful career planning must include setting goals and objectives for future careers and options.

Tugtar eolas cuimsitheach do dhaltaí ar na roghanna gairmoiliúna, oideachais agus gairme atá ar fáil dóibh. Cinnteoidh an t-ullmhúchán gairme a chuirfear ar fáil go gcuirfear tuismitheoirí agus daltaí ar an eolas faoi bhealaí dul chun cinn agus faoi dheiseanna foghlama ar feadh an tsaoil.

Students are provided with a comprehensive knowledge of the vocational, educational and career options which are available to them. The vocation preparation provided will ensure that parents and students are equally informed of progression routes and lifelong learning opportunities.

Oibríonn comhairleoirí treorach go dlúth le daltaí chun taithí oibre a eagrú san Idirbhliain, ar cuid dhílis den ullmhúchán gairme é.

Cuimsíonn ullmhúchán gairme do Dhaltaí Na Sraithe Sinsearaí aoichainteoirí ó na coláistí agus ó thionscail éagsúla chun cúnamh a thairiscint dár gcuid daltaí agus iad ag fiosrú gairme.

Is próiseas leanúnach é an Ghairmthreoir a thosaíonn ar chéad lá an dalta i gColáiste Pobail Lotrail agus a leanann ar aghaidh agus iad ina ndaoine fásta. Cuimsíonn sé seo:

 • Ceardlanna um ullmhú don fhostaíocht
 • CV a ullmhú
 • Scileanna chun post a lorg
 • Ceardlanna agallaimh
 • Tástáil fardail suime
 • Tástáil inniúlachta agus éirime
 • Bealaí chuig printíseachtaí oiliúna
 • Bealaí chuig breisoideachas ag leibhéal 6, leibhéal 7 & leibhéal 8
 • Cúrsaí sna hollscoileanna agus sna coláistí éagsúla

Guidance counsellors work closely with students to organise work experience in Transition Year, which is an integral part of vocational preparation.

Vocational preparation for Senior Cycle Students also involves guest speakers from the various colleges and industry coming into the school to offer assistance to our students in their vocational discovery.

Vocational guidance is an ongoing process that starts with the student’s entry into Luttrellstown Community College and has the potential to continue into adulthood. This involves:

 • Employment preparation Workshops
 • CV Preparation
 • Job search skills
 • Interview workshops
 • Interest inventory testing
 • Aptitude and intelligence testing
 • Pathways to training apprenticeships
 • Pathways to further education, level 6, level 7 and level 8
 • Courses in the various universities and colleges

M.Fómh 12
2024
Scoil Dúnta Traenáil School closed Staff training
M.Fómh 17
2024
Scoil ag dúnadh luath 14:23 School closes early for Staff Meeting
M.Fómh 19
2024
Oíche Check&Connect Bl.1
M.Fómh 26
2024
Oíche Oscailte CNT/LCC Open Night
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15, D15 DY29.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2024 Coláiste na Tulchann