Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Ráiteas Misin agus Éiteas

Sa bhreis ar mhisean agus ar éiteas bunaithe na máthairscoile, Coláiste Pobail Bhaile Lotrail, tá Coláiste na Tulchann tiomanta chun oideachas ardchaighdeáin trí Ghaeilge a chur ar fáil dár ndaltaí.

In addition to the well-stablished mission and ethos of the máthairscoile, Luttrellstown Community College, Coláiste na Tulchann is committed to providing excellence in Irish-medium education.

Misean Choláiste Pobail Bhaile Lotrail agus Choláiste Na Tulchann
Táimid aontaithe san éagsúlacht chun sármhaitheas a mhúineadh, a chomhtháthú agus a éascú i
ré nua-aimseartha le haghaidh todhchaí níos fearr.

Mission Statement for Luttrellstown Community College
We are united in our diversity to educate, integrate, and facilitate excellence in the modern world for a
better future.


Ár n-Éiteas
Is scoil dara leibhéal í ár gColáiste Pobail faoi choimirce Bhord Oiliúna Oideachais Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire. Táimid, lenár gcomhpháirtithe san oideachas, tiomanta chun pobal foghlama comhbhách a chruthú, ina n-aithnítear luach gach duine agus go dtaispeántar meas agus dínit dóibh. Tá sé mar aidhm ag an bhfoireann curaclam leathan ilghnéitheach a sholáthar i dtimpeallacht shocair, ordúil agus shábháilte agus in atmaisféar a spreagann gach duine chun a bheith muiníneach freagrach agus a lánacmhainn a bhaint amach.
Glacann Coláiste Pobail Luttrellstown 180 mac léinn céad bliana isteach sa phríomhshruth gach bliain. Glacann Coláiste na Tulchann le 48 dalta gach bliain. Fáiltíonn Coláiste Pobail Bhaile Lotrail roimh iarratais ar áiteanna ó gach dalta beag beann ar inscne, cine, cumas acadúil ná cúlra cultúrtha. Is coláiste il-sainchreidmheach muid, áit a léirítear meas ar chreidimh gach duine aonair agus tá sé seo leabaithe inár gcuraclam trí chlár cuimsitheach
oideachais reiligiúnaigh agus cheiliúradh creidimh. Ní sholáthraíonn Coláiste Pobail Bhaile Lotrail teagasc creidimh. Táimid tiomanta chun oideachas ar ardchaighdeán sholáthar a oireann do riachtanais ár gcuid daltaí go léir.
Fáiltímid roimh luachanna, cultúir agus traidisiúin ár ndaltaí uile chun leasa gach duine. Déanaimid ár ndícheall a bheith inár scoil ionchuimsitheach. Fáiltímid roimh éagsúlacht agus cuirtear comhionannas i bhfeidhm a thugann aird chuí ar dhifríochtaí a d’fhéadfadh tarlú mar gheall ar na nithe seo a leanas: eitneachas, riachtanais oideachais speisialta, míchumas, teanga/blas, stádas taistealaí, stádas iarrthóra tearmainn / teifigh, creidimh agus luachanna reiligiúnacha / polaitiúla, féiniúlacht inscne, cúinsí teaghlaigh nó sóisialta.

Our Ethos
Luttrellstown Community College is a second level school under the auspices of Dublin and Dun Laoghaire Education Training Board. We, with our partners in education, are committed to be a caring, learning, community where each person is valued and accorded respect and dignity. The staff aims to deliver a broad diverse curriculum in a calm, disciplined and safe environment and in an atmosphere where all will be encouraged to become confident, responsible persons striving to reach their full potential.
Luttrellstown Community College accepts 180 first year students into mainstream annually. The college welcomes applications for places from all students regardless of gender, race, academic ability or cultural background. We are a multi-denominational college which respects and values each individual person’s beliefs and this is embedded in our curriculum through an inclusive religious education program and faith celebration. Luttrellstown Community College does not provide faith formation instruction. We are committed to providing the highest standard of education suited to the needs of all our students.
We embrace the values, cultures and traditions of all our pupils to the benefit of all. We strive to be an inclusive school. We welcome diversity and practise equality giving due regard to differences that may occur due to ethnicity, special educational needs, disability, language/accent, traveller status, asylum- seeker/refugee status, religious/political beliefs and values, gender identity, family or social circumstances.

Bealt 25
2022
Gradam Na hIdirbhliana
Bealt 26
2022
Gradam an 6ú Bliain
17-Bealt-2022
A thuistí agus a chaomhnóirí - ar mhiste libh an suirbhé gearr thíos a líonadh - Dear parents and guardians, please take a moment to fill in the survey below to help us plan for supporting Mental Health in the School Community - One Good School
13-Bealt-2022
Beidh cruinniú múinteoirí ar an 17.05.2022 mar sin scaoilfear daltaí Choláiste na Tulchann ag 12:50 To facilitate a CNT staff meeting on the 17.05.2022 CNT students will be allowed home at 12:50 on Tuesday.
12-Bealt-2022
Tharla oscailt oifigiúil Mhol na Gaeilge ar an 28.04.2022 Mol na Gaeilge, Coláiste na Tulchann's new building on the LCC campus was opened officially on the 28.04.2022
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2022 Coláiste na Tulchann