Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Scrúduithe Tí - In-House summer assessments

Féach anseo ar shuíomh LCC chun socruithe na scrúduithe a dheimhniú

Please see here on LCC website for exam arrangements also

Scrúduithe tí/ House exams 2023 bl 1/ 1st years

Ó Luan go Déardaoin beidh rang mar is gnách ag scoláirí na chéad bhliana le linn Tréimhsí 1, 2 & 3. Beidh scrúduithe acu ansin le linn tréimhsí 4 & 5. Críochnóidh siad an scoil ag 14.25 (Luain - Déardaoin). Ní mór do dhaltaí a bheith in am ar maidin, 8.28.
Ar an Aoine, beidh rang acu le linn tréimhse a haon, a scrúdú deiridh le linn tréimhse 2 agus ansin beidh siad ag dul abhaile ag 10.34 (Aoine).
Ba cheart do dhaltaí uimhir an tseomra a thabhairt dá n-aire dá gcuid scrúduithe ar fad

From Monday to Thursday first year students will have class as normal during Period 1, 2 & 3. They will then have timetabled exams during period 4 & 5. They will finish school at 14.25 (mon - Thurs). Students are required to attend at the usual tutorial time of 8.28. On Friday, they will have class during period one, their final exam during period 2 and then they will go home at 10.34 (Fri). Students should take note of room number for all of their exams."
Bliain 2 - Second year:
Déanfar measúnuithe ar ábhair nach bhfuil MRB acu an téarma seo, nó ar ábhair ar mian leo scrúdú scríofa breise a thabhairt, le linn am ranga. Leanfaidh an 2ú bliain an gnáth-amchlár agus beidh Measúnuithe in-ranga más iomchuí. Beidh am faighte ag gach dalta d’aon scrúdú a d’fhéadfadh a bheith acu le linn teagaisc.
Assessments for subjects who do not have a CBA to report on this term, or subjects who wish to give a further written exam, will take place during class time. 2nd years will follow normal timetable and have in-class Assessments were advised by their oide. Each student will have received a time for any exam they may have in tutorial.

Scrúduithe tí/ House exams 2023 bl 5/ 5th years

Déanfar Measúnuithe Bl5 de réir an Amchláir Mheasúnaithe ag an nasc thuas. Bíonn scoláirí ar scoil do na scrúduithe atá acu, mura mbíonn scrúdú ag dalta fanann siad sa bhaile. Ní chuirfear maoirseacht ar fáil sa scoil ach amháin ag amanna scrúduithe. Níl aon ranganna ar siúl i rith na seachtaine seo. Tabhair faoi deara le do thoil tús luath 10.21 Dé Luain don Bhéarla do GACH RANG. Nuair a chríochnaíonn scrúdú roimh dheireadh an lae e.g. Teangacha @ 14.30 - tá cead ag na daltaí dul abhaile. Ba chóir do dhaltaí uimhir an tseomra a thabhairt dá gcuid scrúduithe go léir.

Fifth Year Assessments will take place according to the Assessment Timetable at the link above. Students are in school for the exams they have, if a student does not have an exam they remain at home. Supervision will not be provided in school other than at exam times. There are no classes happening during this week. Please note early start of 10.21 on Monday for English for ALL CLASSES. When an exam finishes before the end of day e.g. Languages @ 14.30 - the students are allowed to go home. Students should take note of room number for all of their exams.

(Tabhair faoi deara le do thoil, go bhféadfadh athrú teacht ar amchlár na scrúduithe. Cuirfear daltaí agus tuismitheoirí/caomhnóirí ar an eolas agus déanfar an leathanach seo a uasdátú dá réir nó deimhneofar an t-eolas leis an dalta)

Téarma 1 Measúnuithe an Gheimhridh Samhain

Bréagscrúduithe deireadh Eanáir - Feabhra

Scrúduithe Stáit Meitheamh

Téarma 2 Measúnuithe, MRBanna Bl2 san áireamh (le deimhniú de réir ábhair)

(Please note, examination timetables are subject to change, all revisions will be notified to students and parents/guardians and updated on this page - alternatively the students will be made aware)

Term 1 Assessments November

Mock Examinations end of January /February

State Examinations June

Term 2 Assessments for 2nd years incl CBAs TBC according to subject

D.Fómh 02
2023
Scoil dúnta - School closed
D.Fómh 04
2023
IB/TY Feirm Causey Farm
D.Fómh 12
2023
Bl.1 7i.n. Teagmháil le Tuistí - Check & connect 1st Year parents
D.Fómh 24
2023
IB/TY Gleann Dá Loch Glendalough
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2023 Coláiste na Tulchann