Coláiste na Tulchann Coláiste Pobail Bhaile Lotrail

Stair

Cuireann Coláiste na Tulchann oideachas iar-bhunscoile ar fáil trí mheán na Gaeilge. Táimid ar an bhfód ó 2018 mar thoradh ar iarrachtaí ghrúpa tuismitheoirí agus daoine áitiúla ó Bhaile Átha Cliath 15 agus Deisceart na Mí a tháinig le chéile le stocaireacht a dhéanamh chun iar-bhunscoil lán-Ghaeilge a bhunú sa cheantar. Táimid lonnaithe ar champas oideachais Choláiste Pobail Bhaile Lotrail. Ar dtús bhíomar lonnaithe i bhfoirgneamh na máthairscoile (LCC) go dtí gur aistríomar chuig an bhfoirgneamh nua i mí Dheireadh Fómhair 2021 - Gaeltacht Bhaile Átha Cliath 15! Is féidir tuilleadh a fhoghlaim faoi stair na máthairscoile anseo.

Coláiste na Tulchann delivers Irish-medium pot-primary education. It started operating in 2018 as a result of the efforts of a group of parents and residents from Dublin 15 and South Meath, who came together to lobby for the provision of a second level Irish language school (Gaelcholáiste) in the area. At first we were based in the Máthairscoil's (LCC) building until we moved to our new building at the end of October 2021 -Gaeltacht Bhaile Átha Cliath 15! More information about the background of the máthairscoil LCC here

Osclaíodh an foirgneamh nua, Mol na Gaeilge, ar an 28ú Aibreán agus slua le bua i láthair - POF BOOACDL, baill Bhord Bainistíochta Choláiste Pobal Bhaile Lotrail, iarphríomhoide LCC, ionadaithe ón gCoiste Bunaithe, ó ghrúpa na dtuistí bunaidh, ó Chomhairle Tuistí PCLCC, Príomhoidí na mBunscoileanna áitiúla, daltaí, ionadaithe an rialtais agus an rialtais áitiúil agus neart eile nach iad!

The new building, Mol na Gaeilge, was officially opened on the 28.04.2022 with a vast array of VIPs in attendance - DDLETB's CEO, members of the LCC BOM, LCC/CNT's retired principal, representatives from the Founding Committee, the original parent group, LCC's Parents' Council, principals of the local bunscoileanna, students, members of local and national government to name but a few!C1FAA3BD-10B4-4906-8D83-CCBB6B1C45FF.png

Chuir an Coiste bunaithe ina luí ar an Roinn Oideachais freagairt do riachtanais an cheantair trí Ghaelcholáiste a bhunú a fhreastalódh ar pháistí an cheantar ar mian leo leanúint leis an oideachas trí mheán na Gaeilge go háitiúil agus d'oibrigh siad go crua ó 2014 chun é seo a bhaint amach.The founding committee persuaded the Department of Education to work with us to meet the needs of our area through the establishment of a Gaelcholáiste to cater for the many students in the area who wish to continue their education locally through the medium of Irish an worked hard from 2014 to achieve this.

Faoi stiúir Phríomhoide LCC ag an am, Fionnuala Ní Chaisil, agus faoi choimirce BOOACDL earcaíodh foireann iontach chun an fhís sin a fhíorú. Ar aghaidh linn le misneach!Under the principal at the time, Fionnuala Ní Chaisil, and under the patronage of the DDLETB, a great team was recruited to make the vision a reality.

Ó Neart go Neart

Faoi láthair tá trí bhunscoil lán-Ghaeilge sa cheantar agus iad ag fás go tapaidh. Fós féin, más mian leis na daltaí leanúint leis an oideachas lán-Ghaeilge tar éis dóibh oideachas ag an mbunleibhéal a chríochnú bíonn orthu turas fada a taisteal chuig na scoileanna dara leibhéal.Tá breis is 18,000 dalta bunscoile ag freastail ar 40 scoil sa cheantar faoi láthair. Ní raibh oideachas dara leibhéal lán-Ghaeilge mar rogha ag na daltaí go háitiúil go dtí seo.

There are currently three rapidly growing primary level Gaelscoileanna in the area but these pupils, having completed their primary education are obliged to travel long distances into Dublin city-based schools if they want to continue their education through the medium of Irish. There are currently over 18,000 primary school pupils attending 40 schools in the catchment area. These pupils needed a choice of an Irish language secondary education locally.

1CDECBA5-7D67-44DD-A1C4-3700962EA1DC.jpeg

M.Fómh 12
2024
Scoil Dúnta Traenáil School closed Staff training
M.Fómh 17
2024
Scoil ag dúnadh luath 14:23 School closes early for Staff Meeting
M.Fómh 19
2024
Oíche Check&Connect Bl.1
M.Fómh 26
2024
Oíche Oscailte CNT/LCC Open Night
Bóthar Bhaile an Phóirtéaraigh, Annfield, Contae Bhaile Átha Cliath 15, D15 DY29.
01 822 8060

Uimhir Charthanais Chláraithe / Registered Charity Number: 20083526

Connect RP
Fiosrúchán
Cá bhfuil muid
© 2024 Coláiste na Tulchann